Klauzula Informacyjna Spółki

CALL CENTER ASTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

dla rozmówców, osób zainteresowanych programem Spółki, uczestników programów Spółki, potencjalnych uczestników programów Spółki, osób kontaktujących się z Spółką, użytkowników strony internetowej Spółki

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. W tej kwestii przedstawiamy Państwu poniższą informację stanowiącą jednocześnie nasze zobowiązanie do zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych:

 

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Strony Internetowej, a przez to także Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli CALL CENTER ASTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Charków, ul. Wykonkomiwśka 30, 61039 Charków, Ukraina wpisanej do Krajowego Rejestru Osób Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców oraz Organizacji Społecznych pod numerem 44090596, posiadająca oddział w Polsce działający pod firmą CALL CENTER ASTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu (61 – 568), przy ulicy Wierzbięcice 44A/21B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000899827, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego NIP: 2090005739, REGON: 388896116 (dalej: Spółka).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub Państwa wolą jest skorzystanie z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych wyznaczyliśmy w tym celu Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@callcenterastra.com lub pisemnie na adres Administratora.

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH, KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Państwa Dane osobowe w postaci:

 • Podstawowych danych identyfikacyjnych, w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy, głos;
 • Podstawowych danych kontaktowych, w szczególności: adres zamieszkania/ korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu;

w większości przypadków uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, w szczególności w drodze kontaktu telefonicznego. Administrator informuje, iż współpracuje także z podmiotami, które na podstawie zawartej umowy udostępniają jej dane osobowe podmiotów danych, wobec czego Państwa dane mogą pochodzić także od naszych kontrahentów.

Wskazujemy, że podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia Państwu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programów i kampanii prowadzonych przez Spółkę, a także do wzięcia udziału w realizowanych przez Spółkę lub jej partnerów handlowych inicjatywach, programach, eventach, spotkaniach, a także umożliwienia Państwu zapoznania się z ofertą partnerów handlowych Spółki. W przypadku ich niepodania realizacja powyższego celu jak i celów określonych poniżej nie będzie możliwa.

Spółka w ramach swojej działalności oraz realizując swoją misję nie wykonuje połączeń do Państwa w sposób bezpośredni. Spółka nie posiada stosownych możliwości infrastrukturalnych oraz wiedzy w tym zakresie. W tej kwestii Spółka korzysta ze wsparcia jej kontrahentów, co odbywa się na podstawie zawartych umów, w tym stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji o źródle pozyskania przez nas Państwa danych osobowych lub mają Państwo pytania, co do realizowanych przez nas kampanii zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się na stronie internetowej Spółki w stosownych zakładkach oraz kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Spółkę.

 

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej z poniższych przepisów:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu skontaktowania się z Państwem, celem umożliwienia Państwu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programów i kampanii prowadzonych przez Spółkę, a także w celu przekazania Państwa danych naszym partnerom handlowym i umożliwienia Państwu wzięcia udziału w realizowanych przez Spółkę lub jej partnerów handlowych inicjatywach, programach, eventach, spotkaniach oraz zapoznania się z ofertą produktów i usług naszych partnerów handlowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny, a także może obejmować przesłanie Państwu takiej informacji na wskazany adres korespondencyjny, kontakt telefoniczny lub SMS, celem przypomnienia oraz potwierdzenia ustaleń i warunków udziału w programach, eventach, spotkaniach lub skorzystania z oferty partnera handlowego, a także ewentualny ponowny kontakt telefoniczny, celem pozyskania informacji o powodach Państwa rezygnacji z udziału w wydarzeniu oraz przekazanie ponownego zaproszenia, na co wyrazili Państwo zgodę;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania;
 • 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu realizacji celów statutowych Spółki, realizacji zawartych umów, w celach statystycznych i szkoleniowych, w celu stałego podnoszenia jakości realizowanych kampanii oraz świadczonych usług, w tym poprzez tworzenie i rozwój wspierających działalność Administratora programów komputerowych, w tym także opartych na systemie sztucznej inteligencji, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi, a także w celu marketingu własnego lub naszych partnerów handlowych.

Administrator nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Administrator poinformuje Państwa o dodatkowych celach i wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa Administrator uprzednio zapyta Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w nowym celu, jeśli zgoda taka będzie niezbędna do przetwarzania danych w nowym celu.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe przekazujemy:

 • naszym partnerom handlowym w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w naszym imieniu, którzy zależnie od łączących nas relacji gospodarczych są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, bądź samodzielnymi administratorami danych osobowych, w tym naszym partnerom handlowym, będącym przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej, telemarketingu lub dostawcom niezbędnych usług, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi informatyczne i programistyczne, podmiotom obsługującym systemy oraz urządzenia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, w przypadku zaistnienia konieczności wystosowania do Państwa korespondencji innej, niż mailowa, innym kontrahentom Administratora, w zakresie w jakim wynika to z realizacji zawartej umowy, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

VI. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem w drodze mailowego lub pisemnego oświadczenia przesłanego na wskazane wcześnie dane Administratora.

Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania.
 • Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi.

Skorzystać ze swoich uprawnień mogą Państwo wykorzystując drogi kontaktu wskazane uprzednio.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa Dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o cel i podstawę prawną ich przetwarzania:

 • okres, na jaki została przez Państwa udzielona zgoda lub do czasu jej wycofania;
 • okres realizacji przez Spółkę danej kampanii oraz celów statutowych;
 • okres przez jaki Spółka współpracuje z jej partnerami handlowymi w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu, zgodnie z zawartymi umowami i w związku z udzieloną przez Państwa zgodą;
 • okres przez jaki tworzone i rozwijane są wspierające działalność Administratora programy komputerowe, w tym także oparte na systemie sztucznej inteligencji,
 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas lub konieczność wypełnienia ciążących na Spółki obowiązków prawnych;
 • okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.
 • okres ważności plików cookies – zgodnie z polityką cookies.

Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Administratora trwale usunięte.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator przetwarza dane osobowe w większości przypadków na terenie Polski, z uwagi na realizowaną współpracę z partnerami handlowymi, wykorzystywane oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną Spółka może przekazywać Państwa dane poza Polskę oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej kwestii wskazujemy, iż podejmujemy działania mające zapewnić bezpieczeństwo, integralność oraz nienaruszalność przekazywanych danych osobowych stosując różne mechanizmy ochronne, w szczególności realizując współpracę z takimi kontrahentami w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Nie podejmujemy w stosunku do Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

 

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem Państwa danych osobowych.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury, uwzględniające stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne, umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego partnerzy handlowi dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

XI. ZGODY MARKETINGOWE

Jeśli w toku kontaktu telefonicznego z Administratorem, po udzieleniu Państwu stosownych wyjaśnień, przedstawieniu zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz współpracy z naszymi kontrahentami podali Państwo dane osobowe w celach wskazanych podczas rozmowy wyrazili Państwo w ten sposób zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych i realizację przez Administratora ustalonych w toku rozmowy czynności. Administrator dbając o Państwa komfort, a także przejrzystość stosowanych procedur wskazuje, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania, a wycofanie zgody może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem w drodze mailowego lub pisemnego oświadczenia przesłanego na wskazane wcześnie dane Administratora.

XII. ZMIANA DOKUMENTU

W celu zapewnienia, iż niniejszy dokument spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niego zmian w dowolnym czasie. Jeśli będzie to konieczne poinformujemy Państwa o wprowadzanych zmianach.

Astra Call Center
© Call Center Astra. All rights reserved.