Polityka prywatności

Państwa prywatność jest dla nas ważna, dlatego pragniemy ją chronić. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia praktyki Spółki w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli spółka pod firmą Call Center Astra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Charkowie (Ukraina) przy ul. Vykonkomivska 30, 61039 Charków, prawidłowo zarejestrowaną zgodnie z prawem ukraińskim w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych-Przedsiębiorców oraz Organizacji Społecznych, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy pod numerem 44090596, działająca poprzez swój oddział w Polsce:

Call Center Astra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice nr 44A/21B, POZNAŃ 61-568, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000899827, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 2090005739.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności przedstawionej w niniejszym dokumencie lub dostępu do informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę, wyznaczyliśmy w tym celu Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Informujemy, że Państwa Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, podane naszemu konsultantowi oraz Państwa głos, rejestrowany podczas rozmowy telefonicznej, pochodzą bezpośrednio od Państwa. Spółka nie pozyskuje danych osobowych pochodzących z innych źródeł.
 • Podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w pokazach, organizowanych przez partnerów handlowych Spółki.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej z poniższych:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu skontaktowania się z Państwem, celem umożliwienia Państwu uczestnictwa w pokazach, organizowanych przez partnerów handlowych Spółki, co obejmuje zwłaszcza przesłanie Państwu bonu na wskazany adres korespondencyjny oraz kontakt telefoniczny, celem przypomnienia o dacie pokazu, a także ewentualny ponowny kontakt telefoniczny, celem pozyskania informacji o powodach Państwa nieobecności i ponowienie zaproszenia, na co wyrazili Państwo zgodę;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania;
  • art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w tym w celu realizacji zawartych umów, w celach statystycznych i szkoleniowych, w celu stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, w tym poprzez tworzenie i rozwój wspierających działalność Spółki programów komputerowych, w tym także opartych na systemie sztucznej inteligencji, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu
   dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.
 2. W przypadku, gdy Spółka będzie chciała wykorzystać Państwa Dane osobowe w celach nieuwzględnionych podczas ich pierwotnego pozyskiwania zostaną Państwo uprzednio zapytani o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w nowym celu.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe przekazujemy:

 • Podmiotom przetwarzającym Dane osobowe w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki, w tym partnerom handlowym Spółki, będącym przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub dostawcom niezbędnych usług, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi informatyczne i programistyczne, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

VI. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA

 1. Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania.
 2. Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych (art. 15 RODO) i ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO), a także wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).
 3. Skorzystać ze swoich uprawnień mogą Państwo wykorzystując drogi kontaktu wskazane w niniejszej Polityce prywatności.
 4. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa Dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • okres, na jaki została przez Państwa udzielona zgoda;
  • okres przez jaki Spółka świadczy usługi telemarketingowe na rzecz swoich partnerów handlowych, zgodnie z zawartymi umowami;
  • okres przez jaki tworzone i rozwijane są wspierające działalność Spółki programy komputerowe, w tym także oparte na systemie sztucznej inteligencji,
  • przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.
 2. Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Spółkę trwale usunięte.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państw trzecich.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Nie podejmujemy w stosunku do Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem Państwa danych osobowych.
 2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury, uwzględniające stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne, umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 3. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego partnerzy handlowi dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i może być stosownie zmieniona w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w spółce CALL CENTER ASTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla Kontrahentów

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:„RODO”) niniejszym informujemy Państwa, że:

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli spółka pod firmą Call Center Astra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Charkowie (Ukraina) przy ul. Vykonkomivska 30, 61039 Charków, prawidłowo zarejestrowaną zgodnie z prawem ukraińskim w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych-Przedsiębiorców oraz Organizacji Społecznych, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy pod numerem 44090596, działająca poprzez swój oddział w Polsce:

Call Center Astra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice nr 44A/21B, POZNAŃ 61-568, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000899827, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 2090005739.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka powołała Inspektor Ochrony Danych. Mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres siedziby Spółki wskazany w pkt I. powyżej lub pod adresem e-mail: iodo@callcenterastra.com.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Jako Administrator Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach oraz na następujących podstawach:

 1. W celach związanych z zawarciem i realizacją umowy pomiędzy Spółką a Państwem, w szczególności kontaktowania się stron między sobą w celu realizacji umowy, na podstawie zawartej między stronami umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. W celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym:
  • dokonywaniem rozliczeń związanych z realizacją umowy,
  • wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości,
  • archiwizacji dokumentów wynikającej z przepisów prawa, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innym niż wskazane powyżej.

IV. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności: imię i nazwisko;
 2. Podstawowe dane kontaktowe, w szczególności: adres zamieszkania/korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu;
 3. Elektroniczne dane identyfikacyjne, w szczególności: adres e-mail;
 4. Dane identyfikacyjne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, w szczególności: nazwa firmy, NIP, REGON;
 5. Dane do rozliczeń, w szczególności: numer rachunku bankowego.

V. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane ze Spółką, świadczące usługi na rzecz Spółki oraz podmioty współpracujące ze Spółką, w szczególności:

 1. Podmiotom obsługującym systemy oraz urządzenia teleinformatyczne;
 2. Podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Spółki;
 3. Pracownikom działu kadr, działu finansowego, działu HR;
 4. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, w przypadku zaistnienia konieczności wystosowania do Państwa korespondencji innej, niż mailowa;
 5. Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
 6. Instytucjom finansowym (w tym bankom), organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy);
 7. Innym kontrahentom Spółki, w zakresie w jakim wynika to z realizacji zawartej umowy.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z wymienionych okresów:

 1. Rozwiązanie umowy;
 2. Upływ terminu przedawnienia roszczeń (przy czym okres ten może ulec wydłużeniu, gdy zostanie złożony wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, czy też wytoczone powództwo – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania);
 3. Upływ okresu przechowywania dowodów księgowych określony w przepisach prawa.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania.
 6. Prawo do przenoszenia danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 7. Prawo do cofnięcia zgody
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Zakres każdego z powyższych praw oraz podstawy do wystosowania żądania wynikają z odpowiednich przepisów RODO. Z ww. praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Administratora bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Spółkę: iodo@callcenterastra.com

VIII. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych określonych w pkt IV. niniejszej klauzuli informacyjnej, a przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy jest dobrowolne, jednak konieczne w celu skutecznego zawarcia umowy i jej prawidłowej realizacji. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy i jej prawidłowe wykonanie.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.